home

frk.pngpss.png

Preambuła

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu w ramach realizacji zadań statutowych w obszarze badawczym wspiera rozwój polskiej kardiochirurgii poprzez wprowadzanie do praktyki klinicznej nowoczesnych technik i technologii w zakresie leczenia chorób serca, w obszarze szkoleniowo-dydaktycznym promuje i wspiera transfer wiedzy z zakresu nowoczesnej kardiochirurgii natomiast w obszarze społecznym promuje szeroko rozumianą profilaktykę zdrowotną.

Grupa Gospodarcza Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii Sp. z o.o. prowadzi działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej i celowej działalności gospodarczej mającej na celu wspieranie działalności statutowej Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii i realizuje zadania zaakceptowane lub zlecone jej przez Fundację.  
 
Dla efektywnej realizacji funkcji społecznych Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii oraz Grupa Gospodarcza Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii ustanawiają Program profilaktyki zdrowotnej pod nazwą SIŁA SERCA.


I. Celowość programu SIŁA SERCA

Choroby serca stanowią jeden z najważniejszych społecznych problemów zdrowotnych na świecie, charakteryzujących się zarówno najwyższym wskaźnikiem zachorowań jak i śmiertelności. Statystyki światowe, opracowane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Serca (AHA) podają, iż śmiertelność spowodowana chorobami serca jest o ponad 60% wyższa od śmiertelności w zachorowaniach na raka i ponad 8-krotnie wyższa od śmiertelności na skutek wypadków komunikacyjnych.  

W Polsce ok. 50% zgonów jest konsekwencją niewydolności układu sercowo-naczyniowego, a więc te problemy dotyczą praktycznie każdej polskiej rodziny.
Szacuje się, iż w naszym kraju żyje od 800 tysięcy do jednego miliona chorych z niewydolnością serca, z czego 2/3 chorych stanowią ludzie w wieku poniżej 65 roku życia.

Wśród czynników wpływających na zdrowie wymienia się: styl życia (ok.53%), środowisko fizyczne (ok.21%), uwarunkowania genetyczne (ok.16%), opieka zdrowotna (ok.10%).  

Według definicji przyjętej przez Światową Organizację Zdrowia, zdrowie to całkowity fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan człowieka, a nie tylko brak choroby lub niedomagania.
Prowadzenie szeroko zakrojonych działań profilaktycznych przynosi w krótszej lub dłuższej perspektywie czasowej wymierne korzyści dla społeczeństwa w postaci:
•    poprawy świadomości zdrowotnej populacji,
•    poprawy stanu zdrowia ludności,
•    zmniejszenia liczby osób z trwałym inwalidztwem,
•    zwiększenia wykrywalności chorób we wczesnym stadium rozwoju,
•    zwiększenia odsetka wyleczeń,
•    zmniejszenia absencji chorobowej,
•    obniżenia kosztów leczenia,
•    obniżenia strat finansowych (zasiłki chorobowe, straty produkcyjne).
 
II. Zakres programu SIŁA SERCA
 
Wszelkie działania edukacyjne i promocyjne w dwóch obszarach – stylu życia i środowiska fizycznego mają ogromne znaczenie zarówno dla funkcjonowania pojedynczego człowieka jak i w skali makro. Profilaktykę zdrowotną można realizować poprzez działania instytucjonalne jak i indywidualne, zależne od każdego człowieka, jego świadomości, postawy i nawyków.               
W szerszym ujęciu profilaktyka to proces, który wspiera człowieka w prawidłowym rozwoju i zdrowym życiu.

Na każdym etapie działań profilaktycznych znaczącą rolę odgrywa edukacja zdrowotna. Koncentruje się ona na uświadamianiu związków między zdrowiem człowieka a jego stylem życia oraz środowiskiem fizycznym i społecznym. Edukacja zdrowotna obejmuje głównie działania informacyjne, których bezpośrednim celem jest ukształtowanie sprzyjających zdrowiu przekonań motywacji i umiejętności, a co za tym idzie postaw zdrowotnych jednostki, które powinny prowadzić do realizacji zachowań służących zdrowiu.

SIŁA SERCA jest długoterminowym i wielozadaniowym programem edukacyjnym promującym świadomy, aktywny, i zdrowy styl życia jako najskuteczniejszej profilaktyki zdrowotnej, uczącym jak dbać o zdrowie własne i innych.

    Program SIŁA SERCA dotyczy dwóch najistotniejszych czynników (w sumie ok. 74%) wpływających na stan zdrowia i odporność organizmu człowieka, pozostających jednocześnie w zakresie jego bezpośredniego wpływu i aktywności.
Jest to styl życia, na który składają się między innymi takie elementy:
•    aktywność fizyczna,
•    sposób odżywiania się,
•    umiejętności radzenia sobie ze stresem,
•    stosowanie używek (nikotyna, alkohol, środki psychoaktywne),  
•    zatrudnienie,  czynniki ryzyka zdrowotnego i zawodowego,
•    sposób rekreacji,   
oraz
Środowisko fizyczne
•    korzystny wpływ na zdrowie czystego środowiska – powietrza, gleby, wody,
•    zdrowa i bezpieczna szkoła oraz zakład pracy.
•    negatywne oddziaływanie środowiska na zdrowie wynika w znacznym stopniu z degradacji środowiska naturalnego, promieniowania jonizującego, hałasu, szkodliwych substancji chemicznych oraz czynników biologicznych.

Program ma za zadanie podniesienie świadomości o tym, że zdrowie człowieka jest nieustannym, trwającym całe życie, dynamicznym procesem, na który każdy człowiek ma wpływ – w skali mikro bezpośrednio na siebie i najbliższych a w skali makro jako składnik szeroko rozumianych zachowań społecznych.   

III.  Zakres i formy aktywności w ramach programu SIŁA SERCA

Zakres programu:
1.    Organizacja, współorganizacja, lub udzielanie patronatów imprezom rekreacyjnych,
2.    Promowanie aktywności fizycznej o odpowiednim częstotliwości i natężeniu, dostosowanych do wieku, stanu zdrowia ćwiczącego
3.    Opracowanie i promocja diety SIŁA SERCA
4.    Opracowanie i realizacja programu ZDROWE ZĘBY to SIŁA SERCA
5.    Edukacja, promowanie zdrowych nawyków ruchowych i żywieniowych
6.    Promowanie suplemantacji diety
7.    Wyprodukowanie i upowszechnianie animowanej, edukacyjnej bajki dla dzieci i dorosłych o zdrowiu i zachowaniach profilaktycznych. Działania edukacyjne z wykorzystaniem motywów, postaci i tematów z kolejnych odcinków bajki.
8.    Promowanie wysokiej jakości żywność funkcjonalna, suplementy diety, „wellnes”, oraz usługi o unikalnych cechach rynkowych, wykorzystujących najnowszą technologię w swojej dziedzinie i spełniające najwyższe kryteria etyczne.
9.    Promowanie technologii, przedsięwzięć, oraz indywidualnych zachowań ekologicznych jako istotny czynnik kształtowania środowiska fizycznego człowieka.

Forma realizacji zadań Programu:
1.    Programy telewizyjne i radiowe,
2.    Wywiady, koncerty, cykle publicystyczne
3.    Kampanie internetowe
4.    Imprezy rekreacyjne, iwenty
5.    Wydawnictwa prasowe, książkowe, komiksowe i itp.
6.    Współpraca z organizacjami, ośrodkami i firmami realizującymi aktywności zbieżne z programem SIŁA SERCA. 

 

 


© 2012 Siła Serca S.A., ul. Agrestowa 19, 53-006 Wrocław,
tel./fax +48 71 342 29 42, +48 609 280 380
email:
biuro@silaserca.pl